График на Заниманията в групите за целодневна организация на учбения ден 2021 – 2022 г.

График на ГЦОУД I-IV клас

Ден ЧасДейност
Понеделник –
Петък
13.00 – 13.35 ч.

13.35 – 14.05 ч.
14.15 – 14.50 ч.
15.00 – 15.35 ч.
15.45 – 16.20 ч.
16.20 – 16.55 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.

Самоподготовка.
Самоподготовка
Занимания по интесери.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.

График на ГЦОУД V-VII клас

ДенЧасДейност
Понеделник,
сряда и четвъртък
13.45 – 14.15 ч.

14.15 – 14.55 ч.
15.05 – 15.45 ч.
16.00 – 16.40 ч.
16.45 – 17.25 ч.
17.25 – 18.05 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.

Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.
Вторник и петък13.00 – 13.40 ч.

13. 40 – 14.20 ч.
14.30 – 15.10 ч.
15.20 – 16.00 ч.
16.10 – 16.50 ч.
17.00 – 17.40 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.

Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.