Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


От 24.10.2023 година стартира допълнително обучение по български език и литература по дейност 5 на проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. В група са включени трима ученици, а времето за което се обучават е 20 часа.


От 05.10.2023г. стартираха групите по Проект BG05M2ОP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. През настоящата година се предвижда обученията да са по Дейност 2- обучение на ученици за придобиване на умения за обучение в електронна среда – 1 група, по Дейност 4 – обучение на родители и образователен медиатор за работа в електронна среда – 1 група. Предстои  да се сформира група и по Дейност 5.


Обучения 2022-2023

До края на месец октомври 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са проведени две обучения по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Обучаващ бе Баязид Исмаилов – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.

Обучението по Дейност 2 на Проекта е насочено към учениците и е свързано с работа в електронна среда. Обучени са 5 деца от първи и втори клас , които се запознаха с това, как да си служат с преносим компютър, как да влизат във виртуална класна стая и какви ресурси могат да се ползват при обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението по Дейност 4 на Проекта е насочено към родители и образователни медиатори. Обучени са 5 родители на ученици за работа в електронна среда, представени им бяха виртуалните класни стаи в Тиймс, придобиха представа за това, какво представлява онлайн урок.


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).