Проект „Образование за утрешния ден“Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец е едно от одобрените от Министерство на образованието за провеждане на дейности по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни фондове. Ръководител на Клуб „В света на компютърните технологии“ е Баязид Исмаилов- старши учител по математика и информационни технологии. Обучението е 70 часа и цели подобряване на компютърните умения на учениците. В групата са включени 9 ученици от пети до седми клас.


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ -2019/2020