Квалификация на педагогическите специалисти


ЗА ПЕРИОДА 20.06.2022 ДО 22.06.2022 г., В ГРАД РУСЕ, ПО  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, СЕ ОБУЧАВА ЕДНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С. ДРАГАНОВЕЦ.


Квалификационен курс на тема: Коучинг за лидери- практическата психология в помощ на педагогическата практика

В периода 17.06.2022 г. до 19.06.2022 г. Педагогическите специалисти от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ посетиха квалификационен курс на тема: Коучинг за лидери- практическата психология в помощ на педагогическата практика.

Място: КК Слънчев бряг, Гранд хотел Оазис

Начален и краен час: от 14.00 ч на 17.06.2022г. до 12.00 ч на 19.06.2022г.

Наименование на обучителна организация: Бонев груп ЕООД- Стара Загора

Брой обучени педагогически специалисти: 8 души.

Присъдени 2 квалификационни кредита – 32 часа.