Квалификация на педагогическите специалисти


Квалификация на педагогическите специалисти през учебната 2022/2023 г.

Обучение на тема : Спазване правилата за информационна сигурност и най-често допускани грешки при провеждане на НВО, проведено на 04.05.2023 г. обучени 7 педагогически специалисти; обучаваща организация ОРАК

Обучение на тема: Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VII клас) (одобрена със Заповед №РД 09-1021/25.01.2017 г. на МОН)- обучен 1 педагогически специалист

Обучение на тема: STREAM урокът в съвременното обучение – предизвикателства и практически насоки“ – обучен 1 педагогически специалист, обучаваща организация „Просвета – София“ АД

Обучение от Национална агенция за професионално образование и обучение – Център за професионално обучение към Сдружение Териториална организация на научно – техническите съюзи с Удостоверение за професионално обучение  – обучен 1 педагогически специалист

Сертификати за завършен видео курс към Уча.се- обучен 1 педагогически специалист

Обучение на тема: Работа с Централизирана автоматизирана информационна система (ЦИАС) „ Електронни обществени поръчки“ 22023 МОН – STEM – обучават се 2 педагогически специалисти


Трима педагогически специалисти в начален етап от Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец присъстваха на обучение в периода от 12.11.2022 г. до 19.11.2022 г. , за което им е присъден 1 квалификационен кредит. Тема на обучението е: „STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина/началното училище“, организиран от РУО – Търговище. Обучаваща организация бе РААБЕ България ЕООД.


ЗА ПЕРИОДА 20.06.2022 ДО 22.06.2022 г., В ГРАД РУСЕ, ПО  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, СЕ ОБУЧАВА ЕДНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С. ДРАГАНОВЕЦ.


Квалификационен курс на тема: Коучинг за лидери- практическата психология в помощ на педагогическата практика

В периода 17.06.2022 г. до 19.06.2022 г. Педагогическите специалисти от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ посетиха квалификационен курс на тема: Коучинг за лидери- практическата психология в помощ на педагогическата практика.

Място: КК Слънчев бряг, Гранд хотел Оазис

Начален и краен час: от 14.00 ч на 17.06.2022г. до 12.00 ч на 19.06.2022г.

Наименование на обучителна организация: Бонев груп ЕООД- Стара Загора

Брой обучени педагогически специалисти: 8 души.

Присъдени 2 квалификационни кредита – 32 часа.