Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгановец, общ. Търговище

Председател – Адем Ахмедов Адемов

Членове:

  1. Тензиле Мустафова Мехмедова
  2. Росица Миткова Христова
  3. Тюркян Веждиева Ереджебова
  4. Неврие Ереджебова Расимова
  5. Фетие Мехмедова Расимова

Резервни членове:

  1. Садие Яшарова
  2. Мустафа Мустафов