Проект „Успех за теб“

Група от ученици в четвърти клас, включени в Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ -Дейност 4 -Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование, обучавани по български език и литература в начален етап.