ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Клуб „С компютър в час“ –  за занимания по интереси. Ръководител: Селиме Ибрям. Участници 11 ученици от 3 до 6 клас. Продължителност: 70 часа

 Цел: В клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения през учебната 2019/2020 година учениците се обучават да работят с компютър, да ползват безопасно интернет, да работят с WORD  И POWER POINT и др.

За целта учителя идентифицира интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности

  •  оценява степента на усвоените дигитални компетентности

Работи за подобряване на уменията при работа с компютър, принтираща техника