Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2021/2022 година в ОУ „ Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са сформирани 3 групи за допълнително обучение на ученици с установени пропуски в усвояването на учебното съдържание.

Групите са:

Български език и литература – начален етап с ръководител Ярослав Костадинов. Включва общо 5 ученици от трети и четвърти клас.

Български език и литература – прогимназиален етап с ръководител Снежина Иванова. Включва общо 4 ученици от 5 и 6 клас.

Математика – с ръководител Баязид Исмаилов. Включва 4 ученици от 7 клас.