Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ – 2022-2023

До края на месец октомври 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са проведени две обучения по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Обучаващ бе Баязид Исмаилов – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.

Обучението по Дейност 2 на Проекта е насочено към учениците и е свързано с работа в електронна среда. Обучени са 5 деца от първи и втори клас , които се запознаха с това, как да си служат с преносим компютър, как да влизат във виртуална класна стая и какви ресурси могат да се ползват при обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението по Дейност 4 на Проекта е насочено към родители и образователни медиатори. Обучени са 5 родители на ученици за работа в електронна среда, представени им бяха виртуалните класни стаи в Тиймс, придобиха представа за това, какво представлява онлайн урок.